JUDr. Juraj Bizoň, LL.M.

JUDr. Juraj Bizoň, LL.M. odborne vedie tím advokátov a advokátskych koncipientov v Advokátskej kancelárii BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1985. Rigoróznu skúšku vykonal v roku 1986, kedy mu bol priznaný akademický titul doktor práv. V rokoch 1986 až 1991, po absolvovaní justičnej skúšky, vykonával súdnu prax ako sudca na Okresných súdoch v Bratislave a v Nitre. V roku 1991 po zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 968, založil súkromnú advokátsku kanceláriu BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. , kde až doposiaľ nepretržite vykonáva advokátsku prax. Absolvoval niekoľko stáží a štúdijných pobytov v zahraničných advokátskych kanceláriach a na školách prevažne vo Veľkej Británii. Na Vysokej škole manažérskej vo Varšave získal titul Master of Laws. Je zapísaný ako konkurzný a reštrukturalizačný správca v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S 1627. Plynule ovláda anglický jazyk, čiastočne ruský a nemecký. Vzhľadom na dlhotrvajúcu právnu prax, aktívne pôsobí vo všetkých oblastiach práva so zameraním na ochranu základných ľudských práv a slobôd.

Náš Tím Právnikov