JUDr. Ing. Peter Lyžičiar

Advokát

Peter je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú ukončil v roku 2013 absolvovaním štátnej záverečnej skúšky. Peter je taktiež absolventom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorú ukončil štátnou záverečnou skúškou, na základe čoho mu bol udelený titul inžinier. Členom kolektívu advokátskej kancelárie BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. je od roku 2017. Od roku 2019 je zapísaný ako advokát v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 7797. Aktívne ovláda anglický jazyk. Vo svojej praxi sa špecializuje na občianske právo, obchodné právo, právo duševného vlastníctva a sporovú agendu.

plyziciar@bizon.sk

Nitra