Mgr. Michal Bizoň, LL.M.

Advokát

Mgr. Michal Bizoň, LL.M. je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ktorú ukončil v roku 2012 absolvovaním štátnej záverečnej skúšky. Členom kolektívu advokátskej kancelárie BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. je od roku 2011. Od roku 2016 je zapísaný ako advokát v zozname Slovenskej advokátskej komory pod číslom 7364. Od roku 2013 je tiež zapísaný ako konkurzný a reštrukturalizačný správca v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S1628. Ovláda anglický a španielsky jazyk. Vo svojej praxi sa špecializuje najmä na korporátne právo, konkurzy a reštrukturalizácie, ochranu osobnosti, mediálne právo, ústavné právo a sporovú agendu.

Michal aktívne ovláda okrem slovenského i český právny poriadok a zastupuje klientov na súdoch a v arbitrážnych konaniach aj v Českej republike.

0918 962 100
mbizon@bizon.sk

Bratislava