Z dôvodu, že niektorí právnici priamo vykonávajú funkcie správcov konkurzných podstát, špecializujú sa na konkurzné právo, patrí táto oblasť jednej z kľúčových oblastí, poskytujeme klientom komplexné právne služby v oblasti likvidácie spoločnosti, konkurzného konania a reštrukturalizácie, zahŕňajúce najmä:
• poradenstvo dlžníkom s riešením hroziaceho úpadku, podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu
• zastupovanie dlžníkov vo všetkých typoch konkurzných konaní a pri reštrukturalizácii a právne poradenstvo pri plnení s tým súvisiacich zákonných povinností
• právne poradenstvo a zastupovanie veriteľov pri likvidácii spoločnosti dlžníka, vo všetkých typoch konkurzných konaní a pri reštrukturalizácii (najmä spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie veriteľov v incidenčných sporoch a pod.)
• poradenstvo pri reorganizácii a reštrukturalizácii spoločnosti