Naše právne služby pokrývajú tiež širokú škálu otázok ochrany hospodárskej súťaže, predovšetkým:

• poradenstvo klientom vo veciach protimonopolného schvaľovania domácich a zahraničných transakcií
• poskytovanie právneho poradenstva o predpisoch upravujúcich koncentráciu, dominantné postavenie a kartelové praktiky
• formulácia oznámení o koncentrácii a zastupovanie klientov pred slovenskými regulačnými orgánmi vrátane zastupovania v konaniach vo veci prešetrovania zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž
• klientov vo veciach žiadosti o neuloženie alebo zníženie pokuty (leniency program)