Klientom, ktorí prichádzajú do kontaktu s orgánmi verejnej správy, poskytuje naša advokátska kancelária právne služby nielen v prípade už vzniknutých sporov a ťažkostí, ale tiež pri vybavovaní bežnej agendy súvisiacej s výkonom verejnej správy.
Naše služby zahŕňajú predovšetkým:

• vypracovanie vybraných podaní, podnetov, návrhov, žiadostí a pod. za účelom vydania živnostenských oprávnení, územných rozhodnutí, stavebných povolení a ďalších správnych aktov a rozhodnutí
• zastupovanie pred obchodným registrom
• zastupovanie pred živnostenským úradom
• zastupovanie v katastrálnom konaní
• zastupovanie pred stavebným úradom
• zastupovanie vo všetkých osobitných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy

Naša advokátska kancelária zastupuje svojich klientov aj v súdnych konaniach v rámci správneho súdnictva pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí a postupov správnych orgánov vo všetkých druhoch správnych konaní.