Vzhľadom na neustále sa rozrastajúce porušovanie práv oprávnených záujmov klientov zo strany tretích osôb , zastupujeme klientov pri uplatňovaní si náhrady škody a ušlého zisku voči fyzickým a právnickým osobám, inštitúciám a taktiež voči orgánom verejnej moci z titulu nesprávneho úradného rozhodnutia alebo nezákonného úradného postupu.