Poskytujeme svojim domácim aj zahraničným klientom poradenstvo vo všetkých oblastiach právneho života obchodných spoločností od ich založenia až po ich fúziu, rozdelenie, transformáciu alebo zánik.

Ide najmä o:

• zakladanie obchodných spoločností vrátane zastupovania pri získaní živnostenského oprávnenia a registrácie v obchodnom, prípadne inom osobitnom registri
• vypracúvanie základných dokumentov obchodných spoločností (spoločenské zmluvy, zakladateľské zmluvy, zakladateľské listiny, stanovy)
• spisovanie akcionárskych zmlúv
• zabezpečovanie konania zasadnutí valných zhromaždení, štatutárnych orgánov, dozorných rád, prípadne iných orgánov spoločností
• zabezpečovanie zmien údajov zapísaných v obchodnom registri, v živnostenskom registri a v iných osobitných registroch
• právne poradenstvo a realizácia zvyšovania a znižovania základného imania spoločností
• právne poradenstvo a realizácia zmien právnej formy spoločností
• právne poradenstvo a realizácia zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností
• právna podpora a poradenstvo pri likvidácii spoločností
• právna podpora a poradenstvo zahraničným osobám majúcim záujem o podnikanie/ podnikajúcim v Slovenskej republike