Dlhodobo poskytujeme právne služby v oblasti pracovného práva a zaoberáme sa okrem iného najmä:

• manažérskymi zmluvami, pracovnými zmluvami a inými pracovnoprávnymi dokumentmi upravujúcimi vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
• ukončovaním pracovných pomerov a prepúšťaním zamestnancov, vrátane poradenstva pri ukončovaní činnosti podniku a hromadnom prepúšťaní
• poskytujeme poradenstvo zamestnancom ohľadne neplatnosti rozviazania pracovného vzťahu a uplatňujeme voči zamestnávateľom všetky pracovné nároky zamestnancov z toho vyplývajúce
• právnymi auditmi a due diligence v oblasti pracovného práva
• zodpovednosťou v pracovnoprávnych vzťahoch
• pracovnoprávnymi spormi
• zastupovanie klientov v súdnych konaniach o návrhu na rozvod a úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťatu,
• zastupovanie klientov v súdnych konaniach o určenie, zvýšenie a zníženie výživného pre maloleté alebo plnoleté dieťa