Právo duševného vlastníctva / Ochrana osobnosti

Široké spektrum právnych služieb poskytujeme v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva so zameraním na práva na ochranu osobnosti.

 
Naše služby zahŕňajú najmä nasledovnú problematiku:

• ochranu autorských práv a ďalších práv chránených autorským zákonom, vrátane kolektívnej správy práv
• právo ochranných známok, patentov a iných priemyselných práv
• ochranu obchodného mena spoločnosti
• ochranu obchodného tajomstva a know-how
• ochranu osobných údajov
• ochranu osobnosti fyzickej osoby a dobrej povesti právnickej osoby