V oblasti verejného obstarávania poskytujeme komplexnú právnu pomoc klientom z radov zadávateľov i uchádzačov, ktorá zahŕňa najmä:

• právnu podporu pri spracovaní zadávacej a zmluvnej dokumentácie, ako aj v rámci celého procesu verejného obstarávania
• právnu podporu uchádzačom formou konzultácií, komplexného spracovania zákonných náležitostí ponúk a prípravou zmluvných zabezpečení projektov
• právne analýzy práv a povinností zadávateľov i uchádzačov v procese verejného obstarávania
• právne poradenstvo a zastupovanie pri revíznych postupoch podľa zákona o verejnom obstarávaní a v súdnych konaniach týkajúcich sa preskúmania zákonnosti procesu verejného obstarávania
• komplexné právne poradenstvo pri realizácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a právne zastupovanie v súvisiacich súdnych konaniach