• Svet potrebuje spravodlivosť, nie dobročinnosť
  • Právo sa toľkokrát zmenšuje, koľkokrát sa zväčšuje moc
  • Každý veľký čin sa zdá byť spočiatku nemožný
  • Nikto nejde ďalej, keď nevie kam ide
  • Kríza je produktívny stav. Len sa z nej musí odstrániť príchuť katastrofy
  • Skúsenosť je učiteľkou všetkých vecí
  • Nie je dôležité ako je zákon napísaný ale ako ho treba správne vykladať
  • Problémy nikdy nemôžu byť vyriešené tým istým spôsobom myslenia, v dôsledku ktorého vznikli
  • Nepodceňujte význam znalostí miestnych pomerov
  • Múdrosť neslobodno len získavať, ale treba ju aj využiť

Právna Pomoc

Ponúkame kompletné právne služby vo všetkých oblastiach so zameraním na domácu a zahraničnú klientelu

Skúsenosti

Máme viac ako dvadsaťpäť ročné skúsenosti s poskytovaním účelných právnych služieb na najvyššej možnej úrovni

Sme tím

Tím právnikov a expertov zaručí Vašu maximálnu spokojnosť s nami poskytovanými službami a zachovanie Vašej dôvery

Advokátska kancelária
BIZOŇ & PARTNERS

Je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby nepretržite od roku 1991. Pracujú v nej vysoko odborní a skúsení právnici. Od začiatku svojho pôsobenia na trhu právnych služieb pružne a dynamicky zaujala pevné miesto v právnom a súdnom systéme Slovenskej republiky a počas rokov svojej existencie sa zaradila k renomovaným právnym firmám v Slovenskej republike.

Viac
§

OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV

V spoločnosti, kde úcta k demokracii a právu je jedným z najdôležitejších ústavných princípov, má BIZOŇ & PARTNERS nezastupiteľné postavenie, pretože existencia slobodného a nezávislého výkonu advokácie je základným prostriedkom ochrany ľudských práv a slobôd proti moci štátu.

§

SLÚŽIME VECI SPRAVODLIVOSTI

Slúžime veci spravodlivosti a tým, ktorí nás poverili zastupovaním. Dôsledne zachovávame mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sme sa dozvedeli pri výkone advokácie.

§

ZÁUJMY KLIENTOV

Vždy presadzujeme záujem klientov etickým spôsobom výkonu advokácie. Pri poskytovaní právnych služieb je pre nás záujem klienta prvoradý a má prednosť pred inými záujmami.

Potrebujete právnu pomoc ?

JUDr. Juraj Bizoň odborne vedie tím advokátov a advokátskych koncipientov v Advokátskej kancelárii BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1985. Rigoróznu skúšku vykonal v roku 1986, kedy mu bol priznaný akademický titul doktor práv. V rokoch 1986 až 1991, po absolvovaní justičnej skúšky, vykonával súdnu prax ako sudca na Okresných súdoch v Bratislave a v Nitre. V roku 1991 po zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 968, založil súkromnú advokátsku kanceláriu BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o., kde až doposiaľ nepretržite vykonáva advokátsku prax. Absolvoval niekoľko stáží a štúdijných pobytov v zahraničných advokátskych kanceláriach a na školách prevažne vo Veľkej Británii. Je zapísaný ako konkurzný a reštrukturalizačný správca v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S 1627. Plynule ovláda anglický jazyk, čiastočne ruský a nemecký. Vzhľadom na dlhotrvajúcu právnu prax, aktívne pôsobí vo všetkých oblastiach práva so zameraním na ochranu základných ľudských práv a slobôd.

Náš Tím

 

Viac o tíme právnikov